VAZO

VNO-NCW: Nieuwsbrief Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg


November 24, 2020

 VNONCW MKB 
Nieuwsbrief Sociale Zaken, Onderwijs en Gezondheidszorg | 24 november
 
 
Beste lezer,

Vandaag zal collega Jurre de Haan in de Tweede Kamer samen met Tuur Elzinga van FNV de uitwerking van het pensioenakkoord toelichten. Waarschijnlijk zal medio december de wettekst in consultatie gaan, samen met de regels voor dekkingsgraden in de transitieperiode.

In de afgelopen jaren zijn tienduizenden mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gegaan bij kleine en grote ondernemingen. We zetten even de cijfers op een rijtje.

Het goed kunnen combineren van werk en de zorg voor kleine kinderen is belangrijk voor jonge ouders. We hebben de Tweede Kamer laten weten dat we betaald ouderschap positief beoordelen, mits de stapeling van verlofvormen vereenvoudigd wordt en de financiering uit de algemene middelen komt.

Graag uw aandacht voor de webinars (zie de Agenda onderin) die wij organiseren over de nieuwe tijdelijke mogelijkheden voor vervroegde uittreding voor werknemers met zwaar werk. Dat gaat ook om duurzame inzetbaarheid: hoe houd je mensen langer fit en gemotiveerd aan het werk?
 
O ja, en heeft u al gezien dat u ook aan uw eigen skills kunt werken? Er zijn nog een paar plekken vrij in de nieuwe cursus Leiderschap in crisistijd van onze MalieAcademy.

Guusje Dolsma
Teammanager
 Guusje Dolsma, Teammanager
 
 
 
PILOT WEBMODULE ZELFSTANDIGHEID PAS IN JANUARI
Het ministerie van Financiën begint rond 11 januari een pilot met de zogenaamde webmodule voor werken als zelfstandige. Die pilot duurt minimaal 6 maanden. Dat betekent dat de Belastingdienst pas op zijn vroegst vanaf oktober volgend jaar de Wet DBA volledig gaat handhaven. Oorspronkelijk was voorzien dat die handhaving vanaf januari weer zou worden opgepakt. Dit schrijven de ministers van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de zesde voortgangsbrief Werken als Zelfstandige aan de Tweede Kamer. De webmodule is een online tool voor opdrachtgevers om beter te kunnen bepalen of de manier waarop zij arbeidsrelaties inrichten kan worden aangemerkt als zelfstandig werk.
Intussen is een aantal sectoren ook bezig met het verlengen van hun zogeheten modelovereenkomsten. Financiën bekijkt of het mogelijk is dat modelovereenkomsten die de komende tijd aflopen, in een keer kunnen worden verlengd zonder dat per overeenkomst afzonderlijk overleg nodig is.
  » Lees hier de brief van minister Koolmees
 
 
BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF PRIMA, MAAR NIET ALLE KOSTEN VOOR WERKGEVERS
Het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof geeft ouders vanaf 2 augustus 2022 recht op 9 weken ouderschapsverlof, tegen 50 procent loon (tot het maximum dagloon). Dit moeten ze opnemen in het eerste jaar na de geboorte van hun kind. Met dit wetsvoorstel wordt dus een wettelijk betaald ouderschapsverlof geïntroduceerd. Het voorstel is er gekomen als gevolg van een Europese richtlijn
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het faciliteren van de combinatie arbeid en de zorg voor kinderen van groot belang, ondanks de organisatorische en praktische consequenties die uitbreiding van verlof heeft voor ondernemers. De participatiedoelstelling van het wetsvoorstel ondersteunen we daarom van harte, staat in een brief aan de Tweede Kamer. Niettemin bestaan op twee punten bezwaren tegen de invulling die gekozen is. De complexiteit en versnipperdheid van verlof na de geboorte staan de effectiviteit en toegankelijkheid in de weg. En de financiering van verlof kent een breed maatschappelijk belang en mag niet - bovenop de recente verzwaringen van werkgeverslasten voor verlof - vooral bij werkgevers neergelegd worden.
In lijn met eerdere SER-adviezen en inbreng van Stichting van de Arbeid bepleiten wij een optimalisering van verlof en financiering vanuit de algemene middelen.
  » Lees onze brief
 
 
COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING BIJ BEDRIJFSBEËINDIGING
De compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging is gepubliceerd. In het Regeerakkoord zijn twee situaties geschetst waarin deze compensatie zou plaatsvinden: bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of wegens ziekte of gebreken van de werkgever. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet arbeidsmarkt in balans is daar als derde mogelijkheid de situatie van overlijden van de werkgever aan toegevoegd.
De mogelijkheid compensatie aan te vragen voor als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever treedt per 1 januari 2021 in werking. UWV en SZW zullen de nodige bekendheid gaan geven aan deze regeling om werkgevers te informeren.
Het onderdeel ‘ziekte of gebreken van de werkgever’ wordt nog niet ingevoerd. Hierbij moet worden getoetst of de werkgever als gevolg van ziekte of gebreken niet in staat is om zijn werkzaamheden redelijkerwijs voort te zetten binnen een periode van zes maanden. Dit heeft nog niet tot een werkbare uitkomst geleid. Het is derhalve nog niet duidelijk wat de datum van inwerkingtreding van dit onderdeel zal kunnen zijn. » Lees hier het besluit
 
EVEN KENNISMAKEN MET GERTRUD VAN ERP
 
 
 Gertrud van Erp
In deze rubriek maken we kennis met de beleidssecretarissen van VNO-NCW en MKB-Nederland. Wie zijn ze en wat doen ze?

Deze week:onderwijsspecialist Gertrud van Erp. Onderwijs is dé manier voor individuele burgers en voor landen als geheel om zich te ontwikkelen. Gelukkig wordt steeds meer ingezien dat ook werkenden zich moeten ontwikkelen, zegt ze. Een actueel thema is het tekort aan stageplaatsen voor mbo-ers, door de coronacrisis. Daar moeten creatieve oplossingen voor komen.
  » Lees het verhaal van Gertrud
 
  
 
TECHNIEKPACT IN 2021
De Tweede kamer houdt op 9 december een schriftelijk overleg over het Techniekpact. Het gaat dan over een terugblik en vooruitkijken naar wat het komend jaar binnen het pact de aandacht zou moeten krijgen. Voorafgaand hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een overleg georganiseerd met de technische brancheorganisaties. Daar is een brief aan de Kamer uit voortgekomen, waarin de branches drie thema's benoemen waar het Techniekpact het komende jaar mee aan de slag zou moeten gaan:
  • zorg voor meer diversiteit in de techniekopleidingen
  • investeer duurzaam in techniek en technologie in het funderend onderwijs
  • faciliteer en stimuleer de inzet van hybride docenten.
» Lees de brief op onze website
 
LEIDERSCHAP IN CRISISTIJD - MALIEACADEMY
Leiderschap in crisistijd - MalieAcademy
De impact van de coronacrisis vraagt om ander leiderschap dan wat we kennen. Brancheorganisaties hebben dit ook ondervonden. Het vraagt om nieuwe strategieën en ander handelen van de verantwoordelijke managers en bestuurders. Samen met SIOO (Interacademiale Opleiding Organisatiekunde) heeft de MalieAcademy daarom de nieuwe cursus Leiderschap in Crisstijd opgezet. » Er zijn nog maar een paar plekken vrij - meld je snel aan!
 
 
ECHTE CIJFERS BANENAFSPRAAK
Cedris publiceerde onlangs een onderzoek van Capeladvies over de banenafspraak. Hierin stond dat er in de periode 2015-2019 slechts 12 duizend banen zouden zijn gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Hierover ontstond nogal wat consternatie. UWV en SZW gaan uit van veel hogere cijfers. Eens per jaar, in de zomer, publiceert UWV een overzicht, gebaseerd op de polisadministratie. Uit de laatste rapportage blijkt dat er op 31 december 2019 ruim 58 duizend meer plekken van 25,5 uur per week gerealiseerd waren dan bij de nulmeting in 2015. Omgerekend gaat dat om 53 duizend personen.
Staatssecretaris Van 't Wout reageerde per brief, waarbij hij de conclusies van het rapport weerlegt. Zo gaat bijvoorbeeld het rapport van Capel uit van de totale werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking bij zowel reguliere werkgevers als in de sociale werkvoorziening en niet van het aantal extra banen bij reguliere werkgevers in de markt- en overheidssector. Ook worden onterecht (ex-)leerlingen uit het VSO niet meegeteld.
VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat blindstaren op definities niet productief is. Veel belangrijker is dat werkgevers zich blijven inspannen om banen te creëren voor deze doelgroep. En dat gebeurt gelukkig ook.
  » Lees hier de brief van de staatsecretaris
 
Voorkom tweede lockdown - werk thuis
 
 
Agenda
 
23
11
Webinar over de RVU: vervroegd uittreden. Als onderdeel van het pensioenakkoord treedt per 1 januari 2021 een nieuwe maatregel in werking: de tijdelijke RVU-vrijstelling. Werkgevers en werknemers kunnen samen afspraken maken over eerder stoppen met werken, zonder een boete. We gaan in op de wetstechnische aspecten, de impact van de regeling, de invulling van duurzame inzetbaarheid binnen organisaties en de vervolgstappen en actiepunten voor branches en werkgevers.
 
 
03
12
Tweede kans om mee te doen met ons webinar over de RVU.
 
 
BEKIJK AGENDA ›

Ga naar het nieuwsoverzicht

word lid!


Maak kennis met dé netwerk- en belangenbehartigingsorganisatie van Amsterdam Zuidoost! Meld u aan voor één van onze bijeenkomsten of maak een afspraak met VAZO-directeur Huib van Santen voor een vrijblijvend gesprek. 

Impressies


ZuidoostPartners Stadsdeel Zuidoost